اهداف و برنامه ها

اهداف و برنامه ها

چشم انداز آموزشگاه

تربیت دانش آموزانی که توانایی و استعداد ویژه آن ها با تربیت دینی ، فرهنگی و مهارت های رفتاری توام باشد.در بعد اجتماعی و فرهنگی به برنامه روشمند و مقولات مهمی چون عزت نفس ، احساس مسئولیت ، قانون پذیری ، مهارت های رفتاری، مشارکت جمعی و گروهی ، همچنین به رشد اجتماعی نگاه ویژه شده است.

اهداف آموزشگاه

ارائه آموزش با کارایی و اثر بخشی مورد قبول با تکیه بر روش های نو (روش تدریس فعال) و استفاده از فناوری و تجهیزات جدید

سنجش و ارزشیابی مستمر دانش آموزان

آموزش مهارت های زندگی و رفتاری متناسب با سطح شناخت دانش آموزان

رشد زمینه های فرهنگی و اجتماعی با تاکید بر تقویت خصوصیات و تفاوت های فردی دانش آموزان

ایجاد شناخت و اهتمام به امور دینی ، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی

افزایش سطح تسلط به زبان خارجی و فناوری های نوین(رایانه)

کشف استعداد و زمینه سازی رشد آنان

برقراری ارتباط مستمر و تنگاتنگ مدرسه با اولیاء دانش آموزان

ایجاد نشاط و شادابی جسمی وروحی

امتیاز دهید

نظرات و پیشنهادات

Top