داستان از کجا شروع شد...

پس از بررسی‌های بسیار و آشنایی با خلاء های آموزشی موجود، سیستم آموزشی پیشتازان با هدف پر کردن خلاءها و ارائه مهارت آموزی، روش‌های نوین آموزشی، مهارت‌های اجتماعی و لذت بخش کردن آموزش تاسیس شد که بر این اساس خانواده‌های متقاضی این مجموعه را انتخاب کردند.