نماینده پایه پنجم

حوزه فعالیت شخصی

رئیس انجمن اولیا و مربیان دبستان پسرانه

افشین اسدی پزشک دانشگاه علوم پزشکی کرمان و...

نماینده پایه سوم

حوزه فعالیت شخصی

نائب رئیس انجمن اولیا و مربیان دبستان پسرانه

رضا خواجویی، دارای دکترای تخصصی انفورماتیک...

نماینده پایه اول و پایه پنجم

حوزه فعالیت شخصی

عضو انجمن اولیا و مربیان دبستان پسرانه

نماینده پایه دوم

حوزه فعالیت شخصی

عضو انجمن اولیا و مربیان دبستان پسرانه

نماینده پایه پنجم

حوزه فعالیت شخصی

منشی و رابط انجمن اولیا و مربیان دبستان دخترانه

وبینارهای اختصاصی اولیا
با توجه به اینکه مجموعه پیشتازان مجموعه یادگیرنده است، آموزش همه جانبه را رسالت خود می‌داند، لذا دوره‌هایی جهت افزایش سطح آگاهی خانواده‌ها برنامه ریزی و اجرا می‌نماید.
دوره‌های مهارتی ویژه دانش آموزان
مجتمع پیشتازان بر اساس نیازسنجی‌هایی که انجام می‌دهد، بصورت مستمر در حال ایجاد فرصت‌هایی برای دانش آموزان در راستای ارتقا مهارتهای گوناگون می‌باشد.
اولین دبستان

اولین دبستان

هوشمند جنوب شرق کشور