تقویم
آموزشی

پایه اول: کلاس اول ۱ پسرانه گروه صبح

پایه اول: کلاس اول ۱ پسرانه گروه صبح ایام هفتهنام درسزمان برگزاری کلاسنوع برگزاری کلاس شنبه ریاضی 9 فیلم آموزشی فارسی 9 فیلم آموزشی یک...
کلاس اول
تقویم
آموزشی

پایه اول: کلاس اول ۲ پسرانه گروه صبح

ایام هفتهنام درسزمان برگزاری کلاسنوع برگزاری کلاس شنبه فاسی 9 فیلم آموزشی علوم/قرآن(یک هفته در میان) 9 فیلم آموزشی یک شنبه ورزش 8:30 آنلاین فارسی(به همراه...
کلاس اول
تقویم
آموزشی

پایه اول: کلاس اول ۱ پسرانه گروه بعد از ظهر

ایام هفتهنام درسزمان برگزاری کلاسنوع برگزاری کلاس شنبه ریاضی 9 فیلم آموزشی فارسی 9 فیلم آموزشی یک شنبه ورزش 14:30 آنلاین فارسی(به همراه...
کلاس اول
تقویم
آموزشی

پایه اول: کلاس اول ۲ پسرانه گروه بعد از ظهر

ایام هفتهنام درسزمان برگزاری کلاسنوع برگزاری کلاس شنبه علوم/قرآن(یک هفته در میان) 9 فیلم آموزشی فارسی 9 فیلم آموزشی یک شنبه ورزش 14:30 آنلاین فارسی(به همراه...
کلاس اول
تقویم
آموزشی

پایه دوم: کلاس دوم ۱ پسرانه گروه بعد از ظهر

ایام هفتهنام درسزمان برگزاری کلاسنوع برگزاری کلاس شنبه ریاضی 9 فیلم آموزشی فارسی 9 فیلم آموزشی یک...
کلاس اول
تقویم
آموزشی

پایه دوم: کلاس دوم ۲ پسرانه گروه بعد از ظهر

ایام هفتهنام درسزمان برگزاری کلاسنوع برگزاری کلاس شنبه ریاضی 9 فیلم آموزشی فارسی 9 فیلم آموزشی یک...
کلاس اول
تقویم
آموزشی

سوم پسرانه گروه صبح

ایام هفتهنام درسزمان برگزاری کلاسنوع برگزاری کلاس شنبه فارسی 9 فیلم آموزشی علوم 9 فیلم آموزشی یک...
کلاس اول
تقویم
آموزشی

پایه سوم: کلاس سوم ۱ پسرانه گروه بعد از ظهر

ایام هفتهنام درسزمان برگزاری کلاسنوع برگزاری کلاس شنبه ریاضی 9 فیلم آموزشی فارسی 9 فیلم آموزشی یک...
کلاس اول
تقویم
آموزشی

پایه سوم: کلاس سوم ۲ پسرانه گروه بعد از ظهر

ایام هفتهنام درسزمان برگزاری کلاسنوع برگزاری کلاس شنبه فارسی 9 فیلم آموزشی علوم 9 فیلم آموزشی یک...
کلاس اول
وبینارهای اختصاصی اولیا
با توجه به اینکه مجموعه پیشتازان مجموعه یادگیرنده است، آموزش همه جانبه را رسالت خود می‌داند، لذا دوره‌هایی جهت افزایش سطح آگاهی خانواده‌ها برنامه ریزی و اجرا می‌نماید.
دوره‌های مهارتی ویژه دانش آموزان
مجتمع پیشتازان بر اساس نیازسنجی‌هایی که انجام می‌دهد، بصورت مستمر در حال ایجاد فرصت‌هایی برای دانش آموزان در راستای ارتقا مهارتهای گوناگون می‌باشد.
اولین دبستان

اولین دبستان

هوشمند جنوب شرق کشور