آقای محمد جعفر بافقی زاده

85 بار

بازدید

0 دقیقه

زمان مطالعه

بدون گفتگو

تعداد دیدگاه

آقای محمد جعفر بافقی زاده

عضو انجمن اولیا و مربیان
نماینده پایه دوم

سایر

دبستان مربوطه
دبستان پسرانه
حوزه فعالیت شخصی
عضو انجمن اولیا و مربیان دبستان پسرانه
ارتباط با من
برای ارتباط با من کلیک کنید